بازار مسکن و داستانهای روکود یا رونق آپارتمان - حرف حرف خریدار است - 27 اردیبهشت 95